Про кафедру


КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Колектив кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

– Психологія (ОПП першого бакалаврського рівня вищої освіти);

– Соціальна робота (ОПП першого бакалаврського рівня вищої освіти);

– Психологія (ОПП другого магістерського рівня вищої освіти);

– Соціальна робота (ОПП другого магістерського рівня вищої освіти);

– Соціальна робота і соціальна політика (ОНП другого магістерського рівня вищої освіти);

– Психологія (ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, PhD).

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра психології та соціальної роботи була створена як випускова у лютому 1990 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка та соціологія праці». Впродовж 1992-1998 років нею здійснено сім випусків фахівців цієї спеціальності, а з 1999 року кафедра готує бакалаврів і спеціалістів із соціальної роботи. Першим завідувачем кафедри був професор Анатолій Гаврилович Горілий. У 2003 році кафедра економіки і соціології праці перейменована на кафедру соціальної роботи, яку очолив Анатолій Васильович Фурман – доктор психологічних наук, професор, академік Вищої школи України, член Національної спілки журналістів України, член ДАК України з гуманітарних та соціальних дисциплін, член редакційної колегії журналів «Рідна школа», «Освіта і управління», «Психологічний журнал», «Соціальні технології», голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України, головний редактор журналу «Психологія і суспільство», відомий науковець і методолог, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», автор 400 наукових праць.

З 1 вересня 2014 року кафедра перейменована у кафедру психології та соціальної роботи. Сьогодні на кафедрі психології та соціальної роботи навчальний процес забезпечують 24 особи, з них – 3 доктори психологічних наук, професори, 21 кандидат наук, з них: 7 – психологічних, 6 – педагогічних, 1 – філософських, 1 — філологічних, 2 – економічних, 1 – соціологічних, 1- юридичних наук; 1 старший викладач, 1 викладач.  Професорсько-викладацький колектив кафедри постійно освоює нові технології, методи і засоби навчання, що дає змогу максимально активізувати процес творчого осмислення студентами освітнього змісту.

З травня 2021 року виконувати обов’язки завідувача кафедри психології та соціальної роботи став  Андрій Несторович Гірняк – доктор психологічних наук, професор.

Усі викладачі кафедри є членами ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», Соціологічної асоціації України (САУ). Крім того, професор Фурман А.В. та доцент Гірняк А.Н. щотижнево беруть участь в ролі експертів у численних телепрограмах і радіопередачах на різноманітні актуальні теми соціально-політичного та соціально-економічного спрямування на обласному телебаченні.

Випускники кафедри психології та соціальної роботи за спеціальністю «Соціальна робота» професійно самореалізуються у численних організаціях та установах різних форм власності.

Вони можуть працювати на посадах: соціальний працівник, педагог соціальний, керівник (начальник) установи соціального захисту населення, начальник навчального (навчально-тренувального) центру, начальник управління, інспектор з охорони дитинства, фахівець з питань зайнятості (хедхантер), експерт із соціальної відповідальності, інспектор з охорони праці, радник, вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами, державний соціальний інспектор, інспектор з виплати пенсій, інспектор з призначення пенсій, інспектор з соціальної допомоги, аналітик у сфері професійної зайнятості, науковий співробітник (соціальний захист населення), менеджер (управитель) у соціальній сфері,    начальник відділу соціального розвитку, вихователь виправно-трудового закладу, наглядач за умовно засудженими, фахівець із соціальної допомоги вдома, фахівець із соціальної роботи, фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування, викладач фахових дисциплін у закладах вищої освіти.

Усім соціальним працівникам присвоюється ранг державного службовця. Фахівці зазначеної спеціальності є потенційними керівниками державних установ та організацій соціальної сфери, що функціонують на різних адміністративних рівнях.

Випускники кафедри спеціальності  «Психологія», одержуватимуть диплом психолога з правом викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах. Однак сфери застосування психологічних знань розмаїті. Це – реклама, бізнес, політика, маркетинг, менедж­­мент, засоби масової інформації, мистецтво, спорт, силові структури, заклади освіти, спеціалізовані клініки, викладацька робота тощо. Основні види діяльності психолога на практиці – психологічне оцінювання, психологічне консультування, психологічна освіта, корекційна і розвивальна робота, психотерапія.

Вони можуть працювати на посадах: головний психолог, науковий співробітник (психологія), науковий співробітник-консультант (психологія), практичний психолог, психолог, директор курсів підвищення кваліфікації, інженер з профадаптації, головний профконсультант, професіонал з розвитку персоналу, професіолог, фахівець з добору персоналу, фахівець у галузі праці та зайнятості населення, ергономіст, фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера), сімейний психолог-консультант, шкільний психолог, викладач психології у закладах вищої освіти, директор навчального (навчально-тренувального) центру, психолог-консультант служби екстреної психологічної допомоги, військовий психолог, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, консультант із суспільно-політичних питань, консультант-маркетолог, консультант у сфері менеджменту.

Студенти, які навчаються на кафедрі психології та соціальної роботи мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою і психосоціальною практикою, що зумовлене тісною співпрацею кафедри із Тернопільським обласним центром зайнятості, Департаментом соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації.

 

 

 

 


Професорсько-викладацький склад

ГІРНЯК АНДРІЙ НЕСТОРОВИЧ

завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, доцент

Гірняк Андрій Несторович народився 8 січня 1978 року, українець, освіта вища. У 1996 році з відзнакою закінчив середнє професійно-технічне училище № 10 м. Тернополя та здобув кваліфікацію різьбяра по дереву V-го розряду (Диплом ДД № 001984). У 2001 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (інженерно-педагогічний факультет) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і основи підприємництва”. По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення і безпеки життєдіяльності (Диплом ТЕ № 16377235). З листопада 2001 року по листопад 2005 року навчався в аспірантурі (без відриву від виробництва) Інституту експериментальних систем освіти при Тернопільському державному економічному університеті. Науково-педагогічну діяльність розпочав з вересня 2003 року на посаді викладача кафедри соціальної роботи ТНЕУ. У березні 2007 року захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Тема дослідження «Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої ЗОШ». На підставі рішення президії ВАК України від 14.06.2007 року видано диплом кандидата психологічних наук (ДК № 041303). З листопада 2007 року прийнятий на посаду доцента кафедри психології Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта); ВНЗ IV-го рівня акредитації. З вересня 2008 року до вересня 2009 року обіймав посаду заступника декана факультету педагогіки та психології РВНЗ „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) з навчально-виховної роботи. У грудні 2008 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри психології (12ДЦ № 020781). У березні 2011 року рішенням Вищої атестаційної комісії України присвоєно вчене звання доктора філософії, Ph.D. (Supplement to diploma ДК № 041303). З 15.09.2015 по 15.04.2016 року розробник і провідний виконавець (за сумісництвом) грантового проекту «Соціальне партнерство між громадськістю та судами Тернопільської області». Грант фінансувався Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проекту «Справедливе правосуддя» (договір № FAIR-STA-IHC-62). З вересня 2009 року і по сьогодні працюю на посаді доцента кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ. З серпня 2010 року і по сьогодні заступник головного редактора журналу „Психологія і суспільство”, що входить до переліку фахових видань України у галузі психології. З вересня 2012 року дійсний член Соціологічної асоціації України (членський квиток № 1057). З  2014 року перший заступник Голови Правління Громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» (посвідчення № 2). у 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 педагогічна та вікова психологія на тему: "Психологічні засади модульно-розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО".  З 2021 року в.о. завідувача кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ. Коло наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, психологія впливу, прикладна соціологія, соціальна робота, соціалізація молоді та освітня взаємодія. Життєве кредо: “Почніть дякувати Богові за те, що у вас є, і Він дасть вам те, чого вам не вистачає”.

Публікації:

 1. Гірняк А. Поняттєво-категорійне поле і наукові підходи до розуміння взаємодії у психології. Психологія і суспільство. – 2017. – № 3. – С. 112-126.
 2. Гірняк А.Н. Принципи психологіч¬ного проектування і психомистецького втілення модульно-розвивальної взаємодії у навчанні. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Психологія». 2018. Випуск 58. С. 25-38.
 3. Фурман А.В., Гірняк А.Н. Psychological technology of the interaction between teacher and students under the conditions of innovative module-developmental teaching. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Вип. 37(4), Том І(23): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». Друге видання. К.: Гнозис, 2018. С. 123-135.
 4. Гірняк А. Н. Психологічні алгоритми та технології модульно-розвивальної взаємодії між учасниками освітнього процесу ВНЗ. Vzdelávanie a spoločnosť III. Medzinárodný nekonferenčný zborník (sekcia: pedagogika a psychológia). Prešovská univerzita v Prešove, 2018. С. 288–294. URL: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova10
 5. Фурман А. В., Гірняк А. Н. Психологічне узмістовлення взаємообміну у контексті соціальної взаємодії. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 20-21 квіт. 2018 р. Тернопіль: Економічна думка. 2018. С. 333–336.
 6. Гірняк А. Н., Гірняк Г. С. Модульно-розвивальний навчальний комплекс як психодидактичний інструмент налагодження освітньої взаємодії. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А. В. Фурмана : колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 902–979.
 7. Гірняк А. Н. Психологічні детермінанти модульно-розвивальної взаємодії учасників інноваційного навчання. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Психологія». 2020. № 62. С. 37–50.
 8. Гірняк А. Психологія модульно-розвивальної взаємодії: монографія. Тернопіль: ВПЦ «Університетська думка», 2020. 376 с.
 9. Гірняк А., Гірняк Г. Психологічне проєктування навчально-книжкових комплексів як оргтехнологічних засобів модульно-розвивальної взаємодії. Психологія і суспільство. 2020. № 1 (79). С. 90-103.
 10. Гірняк А., Гірняк Г. Методологічне обґрунтування психологічних змінних емпіричного дослідження ефективності модульно-розвивальної взаємодії. Психологія і суспільство. 2021. №2. С. 131-144.
 11. Гірняк А. Понятійно-категорійний аналіз засобово-інструментального та знаково-символічного концентрів психодидактики. Система сучасних методологій: [хрестоматія у 4-х томах] / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. – Т. 4. – С. 279-294.
 12. Гірняк А.Н., Собчук О.І. Соціально-психологічні аспекти життєдіяльності сучасної сім᾽ї як малої соціальної групи та соціального інституту. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру: зб. матеріалів міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 13 жовтня 2021 р. / під заг. ред. : О.Є. Гомотюк. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2021. С. 218-221.
 13. Гірняк А.Н. Психологічні особливості соціальної взаємодії та адаптації дітей-сиріт й дітей позбавлених батьків¬ського піклування у ЗВО України. Protectionofchildren'srightsfrom a legal, pedagogicalandpsychologicalperspective. Monograph, Red. JacekMrozek, OksanaHomotiuk, OksanaKoval. Olsztyn 2021. Publisher: CentreforEasternEuropeResearch UWM inOlsztyn. С. 9-23. ISBN 978-83-61605-55-3.
 14. Гірняк А.Н. Психологічні засади модульно-розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО. Автореф. дис. … д-ра. психол. наук : 19.00.07. Івано-Франківськ, 2021. 40 с.
E-mail: a.hirniak@wunu.edu.ua

ФУРМАН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

професор кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор

-Анатолій Васильович Фурман, відомий науковець, психолог, методолог, журналіст, громадський діяч. Народився 6 лютого1957 року на Черкащині. Доктор психологічних наук (1994), кандидат педагогічних наук (1984), професор (1998), академік АН вищої школи України (2002), візитний професор Саскачеванського університету (Канада, 1997), член Національної спілки журналістів України (2001), головний редактор журналу "Психологія і суспільство” (з 2000), член ДАК України з гуманітарних та соціальних наук (з 2010 р.), голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України (з 2011 р.), голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» (з 2014 р.).

Провідні теми наукової творчості: психологічна теорія навчальних проблемних ситуацій, експериментальна модель шкільної соціально-психологічної служби, психодіагностика інтелекту та особистості, теорія освітньої діяльності, вітакультурна методологія, інноваційна оргтехнологія модульно-розвивальної освіти, фундаментальний соціально-психологічний експеримент, психокультура української ментальності, система професійного методологування, онтологія гри, циклічно-вчинковий підхід.

Професором Фурманом А.В. уперше обґрунтована освітня діяльність як складна теоретична система, що пояснює дію основних механізмів культурної з’яви людини як суб’єкта, особистості, індивідуальності та універсума під час проживання кожним учасником інноваційного навчання повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу – занурення і вивільнення, а також розкриває принципи і закономірності групового та індивідуального творення соціально-культурно-психологічного змісту кращого етнонаціонального досвіду (корисні предмети і наукові знання, добрі взаємостосунки і норми-правила, духовні продукти та особистісні вартості тощо). Водночас ця діяльність є предметом не лише теоретичного осмислення, а й наукового проектування, соціально-психологічного генезису на рівні життєдіяльності школи як соціокультурної організації та інституту духовного виробництва суспільства.

Коло наукових інтересів: філософська методологія, інноваційна психодидактика, метатеорія свідомості, теоретична психологія, поетична творчість.

Публікації:

 1. Фурман А.В. Volodymyr Romenets as the Archytect of the methodology of humanitarian cognition / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – №2. – С. 10-25.
 2. Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 378 с.
 3. Фурман А.В. Чебикін Олексій. Структура, зміст та особливості емоційної регуляції школярів //Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 97-109 (переклад)
 4. Фурман А.В. Бердяєв Микола. Проблема етичного пізнання//Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 16-28 (переклад)
 5. Фурман А.В. Психодіагностична компетентність соціального працівника: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Анна Володимирівна Дубно. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 102 с
 6. Фурман А.В. Інноваційна освітня діяльність та її комплексна експертиза. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 184 с.
 7. Фурман А.В. Марина Гусельцева. Методології оновлення психологічної науки (переклад). Психологія і суспільство. 2018. №1-2. С. 27–37.
 8. Фурман А. В., Левандовська І. З. Денет Д. Пояснення «магії» свідомості (переклад) // Психологія і суспільство. 2018. №3-4. С. 6–11.
 9. Фурман А.В. Історія соціальної роботи: підручник/Анатолій Фурман, Марія Підгурська. – К.: ВЦ «Академія», 2018. – 160 с.
 10. Фурман А.В. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії. Психологія і суспільство. 2018. – №1-2. – С. 5–26.
 11. Фурман А.В., Гірняк А.Н. Психорозвивальна взаємодія в освітньому процесі та її концептуальні засади. Психологічний часопис : науковий журнал / за ред. С.Д. Максименка. № 6 (38). Вип. 6. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. С. 9-18.
 12. Фурман А.В. Методологічна організація психології як сфери миследіяльності. Психологія і суспільство. 2021. №2. С.9-45
 13. Фурман А.В. Медологічна реконструкція системомиследіяльнісного підходу до розуміння свідомості. Психологія і особистість. 2021. №1. С.5-35
 14. Фурман А.В. Сучасні тенденції розвитку сфери психології в оптиці вітакультурної методології. Психологія і суспільство. 2021. № 2. С.6-15.
 15. Фурман А.В. С.Рубінштейн. Принцип творчої самодіяльності (переклад). Психологія і суспільство. 2021. № 2. С. 91-95.
 16. Фурман А.В. Щедровицький Г. Психологія і методологія: перспективи співорганізації (переклад). Психологія і суспільство. 2021. № 2. С.116-126.
 17. Фурман А.В. М.Гусельцева. Суб’єктно-діяльнісний підхід С.Рубінштейна: неокантіанство і марксизм (переклад). Психологія і суспільство. № 2. С.96-115.
 18. Фурман А.В. Авторська програма із дисципліни «Психологія як сфера миследіяльності». Психологія і суспільство. №1. С.160-185.
E-mail: a.furman@wunu.edu.ua

ШАНДРУК СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

професор кафедри психології та соціальної роботи, начальник відділу моніторингу якості освіти та методичної роботи ЗУНУдоктор психологічних наук, професор

Шандрук Сергій Костянтинович 1968 року народження, українець, освіта вища. У 1992 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут імені Володимира Гнатюка філологічний факультет, спеціальність «російська мова та література, світова література», в 1993 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки спеціальний факультет, спеціальність «практична психологія в системі народної освіти». Кандидат психологічних наук з 1995 року. Дисертацію захищено 21 червня 1995 року у спеціалізованій вченій раді К 113.01.02 Українського державного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Міністерства освіти України, отримано диплом КН № 008186. Доктор психологічних наук з 2016 року. Дисертацію захищено 22 квітня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.03 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Міністерства освіти і науки України, отримано диплом ДД № 005700. Вчене звання доцента кафедри соціальної роботи присвоєно у 2013 році. Отримано атестат 12ДЦ № 034038. Призначений на посаду професора кафедри психології та соціальної роботи з 01 листопада 2014 року (наказ від 29 жовтня 2014 року № 304-к/тр). У травні 2017 року присвоєно звання професора. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 17 років 5 місяців, у тому числі у даному навчальному закладі – 9 років 6 місяців. Коло наукових інтересів: психологія творчості і креативності, соціальне консультування, організація соціологічних досліджень.

Публікації:

 1. Шандрук С.К. Творчість як употужнення здібностей особистості / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 86-91.
 2. Шандрук С.К. Психологія професійних творчих здібностей : [монографія] / С. К. Шандрук. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 357 с.
 3. Шандрук С.К. Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] С. К. Шандрук // Технології розвитку інтелекту. – 2015. – Т 1, № 9. – Режим доступу : http://psytir.org. ua/index.php/technology_intellect_develop/article/ view/181.
 4. Шандрук С.К. Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій агропромислових підприємств / Бруханський Р. Ф., Шандрук С. К. // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – № 4 (8). – С. 247-252. (Web of Science)
 5. Shandruk S. K. The becoming of the creative personality: from creative potential to professionalizm // Психологія і суспільство. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – № 1. – С. 139-144.
 6. Shandruk S. K. Psychological analysis of professional-creative competences of future social workers // Innovative solutions in modern science. – Dubai, 2017. – N 2 (11). – P. 131-141
 7. Шандрук С. К. Техніка проведення соціально-психологічного тренінгу: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2017. – 226 с.
 8. Шандрук С.К. Соціальна відповідальність суб’єктів господарювання: економічна природа та зміст / Б.О. Язлюк, С.К. Шандрук, О.Я. Гугул // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 1 (9). – С. 237-244.
 9. Yazliuk B. O., Shandruk S. K., Huhul O. Ia. Social responsibility of economic entities : economic nature and essence Науковий вісник Полісся. Чернігів: ЧНТУ, 2017. № 1 (9). Ч. 1. С. 119-127.
 10. Шандрук С.К. Socio-economic development of Ukraine: new challenges and threats // Науковий вісник Полісся. Чернігів : ЧНТУ, 2018. № 1 (13). Ч. 1. С. 100-107 (Співавтори: Чорна Н. П., Чорний Р. С.)
 11. Фурман А.В., Шандрук С. К. Методологічне обґрунтування циклічно-вчинкової типології ігор. Вітакультурна методологія: антологія. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана : колективна монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. С. 666-678.
 12. Шандрук С. К. Методологічне обґрунтування теорії розвитку професійних творчих здібностей особистості. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана : колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 363-454.
 13. Furman O., Shandruk S., Gerasymova E., Panok V., Vasylkiv O., Lukashuk M. Psychological and Educational Support of Students' Self-Regulation Development. International Journal of Management. №11 (4). 2020. Рp. 326-338.
 14. Шандрук С. Концепція розвитку професійних творчих здібностей. Психологія і суспільство, 2020. С. 35-55. http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1079/0
 15. Shandruk S. Typology of Personal Characteristics of Cadets Who Use Psychoactive Substances. International Journal of Psychology& Psychological Therapy https://www.ijpsy.com/volumen21/num3/587.html. 2021. P. 347-361.
 16. Шандрук С.К., Демків В.Г. Психодіагностика мотивації вибору професії та задоволення базових потреб у роботі дизайнера. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Харків. Вип. 64. 2021.
E-mail: s.shandruk@wunu.edu.ua

ФУРМАН ОКСАНА ЄВСТАХІЇВНА

професор кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор

Коло наукових інтересів: методологія психології, соціальна психологія, психологія самосвідомості. ORCID: 0000-0002-7082-9717 ResearcherID: G-4942-2017

Публікації:

 1. Фурман О. Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування. Психологія і суспільство, 2018. № 1-2. С. 38–67
 2. Фурман О. Взаємоспричинення парадигм, стратегій, класів і методів соціально- психологічного впливу. Психологія і суспільство. 2019. № 2. С. 44 – 65.
 3. Фурман О. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А. В. Фурмана : колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 998 с.
 4. Фурман А.В., Фурман О.Є. Методологічна організація психології як сфери миследіяльності. Психологія і особистість. 2021. №2. С. 9-45.
 5. Фурман О.Є., Фурман А.А., Дикий Я.О. Вчинок і подія як соціемна організованість життєвого шляху особистості. Психологія і суспільство. 2021. №2. С. 143-168.
 6. Фурман О., Шафранський В., Гірняк Г. Міжособове спілкування і вплив як осереддя та інструмент соціально-психологічної роботи. Психологія і суспільство. 2022. №2. С. 83-96.
E-mail: o.furman@wunu.edu.ua

БУНЯК НАДІЯ АНДРОНИКІВНА

професор кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор

Коло наукових інтересів: загальна психологія, психотерапія та арт-терапія, патологічна психологія, психологія впливу, вікова психологія, психологічна експертиза, психологія спорту, педіатрія.

Публікації:

 1. Буняк Н.А. Загальна психологія.Загальна психологія: лекції ФО-П Шпак В.Б., 2018. – 300 с.
 2. Буняк Н.А. Психологічна експертиза.Психологічна експертиза: навчальний посібник. ФО-П Шпак В.Б., 2018. – 151 с.
 3. Буняк Н.А. Психотерапія та арт-терапія. Психотерапія та арт-терапія: Чернігів: ЧОІППО імені К.Д Ушинського, ФО-П Шпак В.Б., 2022. – 216 с.
 4. Buniak N.A., Kolosov A.B., Volianiuk N.Yu., Lozhkin G.V., Osodlo V.I. Personal determinants of mental reliability of an athlete. Pedagogics, psychology, medical-biological problems, physical training and sports № 2 2019., Р. 83-89.
 5. Buniak N.A., Kolosov A.B., Volianiuk N.Yu.,Lozhkin G.V., OsodloV.I. Comparative analysis of self-reliance of ath letes of different sports. Pedagogics, psychology, medical-biological problems, physical training and sports № 4 2019., Р. 162-168.
 6. 1. Буняк Н.А.Психологічна експертизаінклюзивного освітнього середовища: теоретичний аналіз. Психологія і особистість: науковий журнал. - № 1(21) . – Київ – Полтава, 2022. – С.9-20.
 7. 2. Буняк Н.А. Назрілі питання готовності особистості до обрання професії і саморозвитку в царині психології: теоретичні аспекти.Психологія і особистість: науковий журнал. - № 1(21) . – Київ – Полтава, 2022. – С.154-164.
 8. 3. Буняк Н.А., Чала Т.І. Своєрідність і багатогранність впливу дистанційного навчання на психіку викладача. Вісник КНУ Серія: Психологія. - № 1 (15). – Київ, 2022. – С. 11-15.
E-mail: buniak_n@ukr.net

НАДВИНИЧНА ТЕТЯНА ЛОНГІНІВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, директорка соціально-психологічної служби ЗУНУ, кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: психологія конфлікту, психологія сім’ї, психологія взаємовідносин, організаційна психологія.

Публікації:

 1. Надвинична Т.Л. Система методів психопрофілактичної діяльності фахівців психологічної служби ВНЗ та їх емпірична ефективність // Науковий огляд. – 2015. – С. 123 – 134.
 2. Надвинична Т.Л. Ребілітаційний напрям діяльності психологічної служби ВНЗ: проблеми та перспективи розвитку// Сборник материалов международной научной конференции. – Ереван. – 2015. – С. 423 – 436.
 3. Надвинична Т.Л. Моделі і схеми профілактичної служби університету / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 114-133.
 4. Надвинична Т.Л. Реабилитационное направление деятельности психологической службы вуза: проблемы и перспективы развития//Проблеми педагогики и психологии. – Эреван. - № 3. – 2016. – С. 26 – 36.
 5. Надвинична Т.Л. Соціальна відповідальність. : навч. посіб./ упоряд. і ред. Т. Л. Надвинична. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 139 с.
 6. Надвинична Т.Л. Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
 7. Надвинична Т.Л. Впровадження інноваційних форм роботи в підготовці студентів школи професійного розвитку «АКМЕ»// Науково-практичний альманах «Акме» / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
 8. Надвинична Т.Л. Основи психоконсультування: : навч. посіб./ упоряд. і ред.. Т. Л. Надвинична. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 194 с.
 9. Надвинична Т. Л., Біскуп В. С. Проактивна стратегія запобігання соціальним проблемам Габітус. 2020. Випуск 16. С. 22-28. http://habitus.od.ua/journals/2020/16-2020/5.pdf
 10. Надвинична Т. Л. Перцептивні утруднення взаємодії в соціально-психологічному консультуванні. Теорія і практика сучасної психології. 2020. №1. Т 1. С. 57 – 62. http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/1-2020
 11. Надвинична Т. Л. Впровадження діалогової моделі в освітній процес ЗВО: виклики та перспективи Габітус. 2021. Випуск 29. С. 36-48. http://habitus.od.ua/2021
 12. Надвинична Т.Л. Психологічні механізми забезпечення психічного здоров'я особистості в умовах стресу. Protection of children's rights from a legal, pedagogical and Psychological perspective. Monograph, Red. Jacek Mrozek, Oksana Homotiuk, Oksana Koval. Olsztyn 2021, Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn. 2021.
 13. Надвинична Т.Л. Впровадження діалогової моделі в освітній процес ЗВО: виклики та перспективи. Габітус. 2021.
 14. Надвинична Т.Л. Профілактика булінгу в ЗВО. Матеріали ІІ Всеукраїнського форуму «Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насиллю в освітніх закладах» (11 лютого 2021 року, Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет»): збірник доповідей та тез. 2021.
 15. Надвинична Т.Л. Діяльність психологічної служби університету в умовах дистанційного навчання. Матеріали Всеукраїнського круглого столу «Актуальні проблеми напрямків психологічної роботи в закладах вищої освіти» (16 червня 2021р.,) ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»). 2021.
E-mail: t.nadvynychna@wunu.edu.ua

БРИГАДИР МАРІЯ БОГДАНІВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент

Бригадир Марія Богданівна у 1997 р. закінчила Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, за спеціальністю – «Психологія», кваліфікація: психолог, у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психологічне проектування модульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі». Коло наукових інтересів: позитивна психотерапія, практика психоконсультування, психокорекція, психосоматика, психічне здоров'я.

Публікації:

 1. Бригадир М. Б. Стани зміненої свідомості та можливості самопроектування. Virtus. 2016. № 5. С. 63-67.
 2. Бригадир М. Особливості функціонування головного мозку людини. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2. 2016. Т.1. С.19-23.
 3. Бригадир М. Проблеми особистісної готовості психологів до професійної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 3. 2016. Т.1. С.17-21.
 4. Бригадир М.Б. Особливості появи та відчуття емоції страху в сучасному суспільстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2. 2018. Т.1. С.20-24.
 5. Бригадир М.Б. Програма арт-терапевтичного заняття: «Силянка: українська етнічна прикраса». Арт-терапія. Інноваційні психологічні технології. Випуск 5. Київ-Тернопіль: ЕЕАТА, ГО ПДП «Знайди себе», 2018, С. 16-27.
 6. Бригадир М.Б. Впровадження інноваційних форм роботи в підготовці студентів школи професійного розвитку «АКМЕ». Науково-практичний альманах «Акме». Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. Тернопіль. Студія друку «Вектор». –2018.
 7. Бригадир М.Б. Бригадир М. Б. Реабілітація та адаптація ветеранів війни та членів їх сімей // Malzenstwo i rodzina – wspoczesny obraz/ Praca pod redakcja J. Zimnego/ Katowice. 2019. С. 201-214.
 8. Бригадир М.Б. Бригадир М. Б. Психологічний терор в трудовому колективі та способи його попередження// Guarantee and protection of fundamental human rights as an integral element of the integration of Ukraine in the EU. Olsztyn, 2019. P. 61-73.
 9. Бригадир М. Б. Влияние религиозных организаций и объединений на процес формирования государственности в Украине (социально-психологчиний аспект) // Dies iuris tyrnavienses Trnavske pravnicke dni. Pravna politika a legislativa. Legal policy and legislation / On-line Medzinárodný vedecký kongres. 24-25 September 2020. Trnava 2020.
 10. Бригадир М. Психічний добробут дітей із розладами дефіциту уваги з гіперактивністю // Protection of children's rights from a legal, pedagogical and psychological perspective, Olsztyn 2021, Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn
 11. Бригадир М.Б. Психічний добробут дітей із розладами дефіциту уваги з гіперактивністю. Protection of children's rights from a legal, pedagogical and psychological perspective. Monograph, Red. Jacek Mrozek, Oksana Homotiuk, Oksana Koval. Olsztyn 2021. Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn.С. 207-116..
 12. Бригадир М.Б. Особливості сімейної психотерапії. Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2021 в Україні «Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи» (м. Київ, 20 травня 2021 року) Електронне видання. С. 28-32.
 13. Бригадир М.Б. Емпатія в консультативній та психотерапевтичній практиці психолога. Інновації в освіті: перспективи розвитку. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль,20 травня, 2021 р.]. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С.236-239.
 14. Бригадир М.Б. Задіяння ресурсу міжрелігійності у позитивній психотерапії. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру: зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 13 жовтня 2021 р. Тернопіль. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2021.
 15. Бригадир М.Б. Гармонізація життя як поняття у психологічній науці та християнстві: теоретичні аспекти. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру: зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 13 жовтня 2021 р. Тернопіль. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2021.
E-mail: m.bryhadyr@wunu.edu.ua

ШАЮК ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент

Шаюк Ольга Ярославівна народилась 15 листопада 1970 року

1988-1993 роки – навчалась на філологічному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту. Спеціальність: «Російська мова та література, німецька мова». Присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови та літератури, німецької мови.

2012 рік – кандидат психологічних наук (кандидатська дисертація зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 2014 рік – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

Досвід роботи: вересень 1993 – травень 1995 – вчитель іноземної мови В. Ходачківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; травень 1995 – серпень 2015 – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського національного економічного університету; вересень 2011 – серпень 2014 – доцент кафедри соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету;

вересень 2014 – до теперішнього часу – доцент кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету.

Громадська діяльність: - член Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України; - член ГО "Інтелектуальний штаб громадянського суспільства".

Коло наукових інтересів: психологія та соціологія толерантності, психологія соціальної поведінки особистості, психологічна діагностика, організація та методи наукових досліджень.

Життєве кредо: «Не вчиняй з людьми так, як не хочеш, щоб вчиняли з тобою»

Публікації:

 1. Шаюк О.Я. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу [Текст] / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2015. - № 3. - С. 31-55.
 2. Шаюк О.Я. Соціальна справедливість як предмет психологічної рефлексії [Текст] / А. В. Фурман, О. Я. Шаюк // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 8-9 квіт. 2016р.]. - Тернопіль : Економічна думка, 2016. - С. 92-95.
 3. Шаюк О.Я. Особливості формування рефлекс-сивного компонен-та толерантності у майбутніх економістів. / О. Я Шаюк // Societas Familia-Parantela // redaktcja: ks.prof. dr. hab. Jan Zimny. – Stalowa Wola, 2017. – C. 186-202
 4. Шаюк О.Я., Психологічні особливості онтогенетичних трансформацій толерантності особистості // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018р.]. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - С. 343-345.
 5. Шаюк О., А. Фурман. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування. Психологія і суспільство. 2019. № 2. С. 5-27. http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/viewFile/1045/1046
 6. Шаюк О. Я. Професійна толерантність студентів-гуманітаріїв: сутність, структура, особливості формування. Психологія і суспільство. 2020. № 1. С. 78-90 http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1081
E-mail: o.shaiuk@wunu.edu.ua

РУДАКЕВИЧ ОКСАНА МИРОСЛАВІВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат філософських наук

Коло наукових інтересів: проблеми соціальної ідентифікаціі особистості в контексті суспільних потреб.

Публікації:

 1. Рудакевич О.М. Духовність як узмістовлення професійної діяльності соціального працівника / О. М. Рудакевич // Соціологічні студії. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - № 2 (5). - С. 68-73.
 2. Рудакевич О.М. Особливості використання технології форсайту у передбаченні та вирішенні проблем у соціальній сфері / О.М. Рудакевич, В.С. Біскуп // Соціологічні студії. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015.- №7.- С.120 - 125.
 3. Рудакевич О.М. Соціальна справедливість та соціальна рівність як засадничі принципи соціального права країн Європейського Союзу//Матеріали Міжнар.науково-практ. конференції „Україна в умовах реформування правової системи„- Тернопіль, 2016.-ст.82-85
 4. Рудакевич О.М. Wolność działania moralnego: I. Kant vs. A. Schopenhauer//Науковий вісник Східноєвропейського національного університету.Луцьк, 2016-№10(335)-ст.52-57
 5. Рудакевич О.М. Ідеологічна основа українсько-російських інформаційних воєн // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки, 2017. – № 14 с. 90-103
 6. Рудакевич О.М. Гнасевич Н.В. Вплив політичної пропаганди в інформаційно-психологічних операціях: принципи, форми та засоби впливу. Матеріали II Міжнар.науково-практ.конференції«Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід». Тернопіль, 2017. С.323-329
 7. Рудакевич О.М. Гнасевич Н.В. Аксіологічні виміри протидії корупції сучасному українському суспільстві. Матеріали III Міжн.наук.- практ конференції«Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід». Тернопіль, 2018. С.349-352
 8. Рудакевич О.М. Гнасевич Н.В. Соціальна справедливість в контексті реалізації прав і свобод людини. Матеріали IV Міжнар.наук.-практ. конференції«Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід». Тернопіль, 2019. С.143-146.
 9. Рудакевич О.М., Релігійнасвідомість як домінуючий чинник у формуванні українськоїнаціональної ідеології: на прикладі творчостіА. Річинського. Матеріали міжнародно-практичної конференції; Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України. Київ-Суми, 2021. С. 98-104.
 10. Рудакевич О.М.Українська релігійна еліта початкуXX століття та національна ідеологія.- Зб.матеріалів міжнародної конференції ,,Міжрелігійний діалог тайого вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру,, вид-во ФОП Осадца Ю.В. Тернопіль. 2021. С.155-160.
E-mail: m.o.rudakevych@wunu.edu.ua

БУГЕРКО ЯРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент

 Народилася 8 грудня 1969 року, українка, освіта вища. У 1987  році із медаллю закінчила Чортківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Тернопільської області. У 1992 році закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Хімік. Викладач». У 1994 році закінчила з відзнакою Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Практичний психолог в галузі освіти». З вересня 1994 р. працювала практичним психологом в Чортківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів, з квітня 1995 р. по серпень 2008 р. практичним психологом у Чортківському державному медичному коледжі. З вересня 2008 р. по квітень 2014 р. працювала в РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) викладачем кафедри психології, з 2010 р. - заступником директора Інституту педагогіки, психології та інклюзивної освіти РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).В червні 2009 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія з теми: «Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі» у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.03 Південноукраїнського державного педагогічного  університету імені К.Д. Ушинського. В листопаді 2013 р. одержала вчене звання доцента кафедри психології. У 2014-2016 рр. навчалась у докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ). З вересня 2016 року перебуває на посаді доцента кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ. Коло наукових інтересів: методологічні підходи вивчення психодуховної реальності людини, духовність як ціннісний вимір буття особистості, рефлексія як інтегративна філософсько-психологічна проблема та засаднича умова самобуття людини. Життєве кредо: «Досвід – дитина думки, думка – дитина дії. Дія – головний ключ до успіху»

Публікації:

 1. Бугерко Я.М. The philosophical approaches to human spiritual entity learning: a naturalistic interpretation of the spirituality // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С.46-52.
 2. Бугерко Я.М. Методологічні підходи вивчення психодуховної реальності людини // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2016. – ІV (46). – Issue 97. P. 71-74.
 3. Бугерко Я.М. The analyze of the spirituality scientific approaches studying // International Journal of Economics and Society. – 2015. – June, Volum 1, Issue 2. – P. 160–169.
 4. Бугерко Я.М. Глибинно-психологічні аспекти духовності особистості // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2016. – Том. ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. –
 5. Бугерко Я.М. Психодинамічні засади підготовки майбутніх психологів//Aktualne pytania i problemy rozwoju nauk społecznych : [Zbior raportow naukowych] (Kielce, 28-30 czerwca 2016 r.)
 6. Бугерко Я.М., Бригадир М.Б., Ревасевич І.С. Збірник кейсів: навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 35 с.
 7. Бугерко Я.М. Потенціал людини в ракурсі логіко-канонічної структури вчинку В.А.Роменця // WayScience: Сучасний рух науки : тези доп. ІІ Міжнар. н.-пр.інтернет-конф. (м.Дніпро, 28-29.06.2018 р.).
 8. Бугерко Я.М. Професійне становлення майбутнього психолога: проблеми актуалізації духовного потенціалу особистості // Дослідження із суспільних наук у 2018 році : Матеріали ХVміжнар. н.-пр.конф. (м. Краматорськ, 16.02.2018 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С.71-74.
 9. Бугерко Я.М. Розвивальний потенціал інноваційних методів діагностування. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 1, Т.2. С. 17-21.
 10. Бугерко Я.М. Рефлексія – засаднича умова самобуття людини як носія духовності. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана : колективна монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. С. 753-802
 11. Бугерко Я.М. Психотехнологія духовно-морального розвитку особистості. Габітус. 2020. № 14. С.152-157.
 12. Бугерко Я.М. Роль вірувань і переконань у професійному становленні майбутніх соціальних працівників. Габітус. 2020. № 19. С. 94-99.
 13. Бугерко Я.М. Психологічний супровід адаптаційного процесу здобувачів вищої освіти в карантинних умовах. Проблеми сучасної психології: науковий журнал. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021.№ 1 (20). С.18-27.
 14. Бугерко Я.М. Психологічні умови організації рефлексивної освітньої діяльності. Суспільні дисципліни як засіб формуванняцивілізаційної компетентності здобувачів освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 20-21 травня 2021 року). Рівне: НУВГП, 2021. С.107-109.
 15. Бугерко Я.М. Віра в справедливий світ як показник психічного здоров’я особистості: історичні аспекти розгляду. Protection of children's rights from a legal, pedagogical and Psychological perspective. Monograph, Red. Jacek Mrozek, Oksana Homotiuk, Oksana Koval. Olsztyn 2021, Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn, ISBN 978-83-61605-55- 3. Р.277-293.
E-mail: y.buherko@wunu.edu.ua

КРУПНИК ЗОРЯНА ІГОРІВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Коло наукових інтересів: соціологія і психологія суспільства, теорія соціальної роботи, управлінські аспекти в соціальній сфері, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю, діяльність психологічної служби в системі освіти.

Публікації:

 1. Крупник З.І. Формування відповідального ставлення до здоров’я у підлітків, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації засобами естетотерапії//Гуманітарний корпус. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. - Випуск 5.-Вінниця.- 2016.- с. 102-104.
 2. Крупник З.І. Обґрунтування та упровадження соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації//Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. - серія «Педагогічні науки». 2016.- № 1. – с. 71-78.
 3. Крупник З.І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів з формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації з використанням інноваційних виховних технологій//Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – «Педагогічні науки». 2016
 4. Крупник З.І. Сутність та пріоритетні напрямки соціальної політики в сучасних умовах життя українського суспільства // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : [Мат-ли ІІІ Міжн. наук.-пр. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 20-21 квітня 2018 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2018
 5. Крупник З.І. Психологічна допомога військовослужбовцям в сучасних умовах // «Новації та виклики юридичної освіти»:[Матеріали ІІ Міжн. студ. наук. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 жовтня, 2018р.]. – Тернопіль, Економічна думка, 2018
 6. Крупник З.І. Теоретичний аналіз проблеми формування відповідального ставлення до здоров’я у дітей та молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Соціальна робота. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Вип. 2(4), 2018. С. 25 – 29.
 7. Nadiia Chernukha, Mariana Mateeva Petrova, Maryna Vasylieva-Khalatnykova, Zoriana Krupnyk, Yuliia Krasilova. The Role of the Sociocultural Environment of Inclusion in the Modern Educational Institution. International Journal of Higher Education.Vol 10, No 3 (2021). P. 211-222.
 8. Крупник З.І. Protection of children's rights from a legal, pedagogical and Psychological perspective. Protection of children's rights from a legal, pedagogical and psychological perspective. Monograph, Red. Jacek Mrozek, Oksana Homotiuk, Oksana Koval. Olsztyn 2021. Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn. 2021.
 9. Крупник З.І. Духовний вимір феномену «здоров’я» як інтегративна умова людського буття. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру: зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 13 жовтня 2021 р./під заг.ред.: О.Є. Гомотюк. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2021. 260 с.
E-mail: z.krupnyk@wunu.edu.ua

ПІДГУРСЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА

старший викладач кафедри психології та соціальної роботи

Підгурська Марія Василівна народилась 27 серпня 1962 року. Закінчила ЗОШ № 9 м. Тернополя. У 1985 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю "Бухоблік та аналіз господарської діяльності". У 2000 році закінчила магістратуру за спеціальністю "Міжнародна економіка" та отримала диплом з відзнакою. Свою трудову діяльність розпочала у 1982 році. Працювала на посаді методиста планово-економічного факультету, а з 1990 року - старшим лаборантом кафедри економіки та соціології праці та викладачем цієї ж кафедри.  З 2003 року і по нині  працює старшим викладачем кафедри психології та соціальної роботи.  За час науково-педагогічної роботи опублікувала понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі один посібник та один підручник з грифом МОН України, ряд наукових статей та публікацій за матеріалами науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів.     Коло наукових інтересів: історія соціальної роботи, становлення та розвиток соціальної роботи в Україні та за кордоном.     Життєве кредо: "Повага до людей є повагою до самого себе "

Публікації:

 1. Підгурська М.В. Історія соціальної роботи: навч. посіб. / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 176 с.
 2. Підгурська М.В. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі державотворення // Збірка наукових прац кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету // Психологія і суспільство. Спецвипуск. Тернопіль: ТНЕУ. – 2015. – С. 176-178.
 3. Підгурська М.В. Проектування, створення та особливості використання соціальної реклами у практиці соціальної роботи /Підгурська М., Футрик А.// Збірка наукових праць кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету//Психологія і суспільство. Спецвипуск Тернопіль: ТНЕУ. – 2016. – С.75-78
 4. Підгурська М.В. Європейська соціальна хартія та її вплив на соціальну сферу України//Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: (Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 р.). – Тернопіль: Економічна думка. 2018 – С.319-321
 5. Підгурська М.В. Історія соціальної роботи: підручник/Анатолій Фурман, Марія Підгурська. – К.: ВЦ «Академія», 2018. – 160 с.
 6. Підгурська М.В. Конфлікт поколінь як соціальна проблема// Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини: Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 року, м. Тернопіль)/ За заг. Ред.. Б.Б. Буяка, В.М. Чайки, М.О. Орап. – Тернопіль: Вид-во Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2018. – С. 138-140.
E-mail: m.pidhurska@wunu.edu.ua

БІСКУП ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат соціологічних наук

Коло наукових інтересів: соціологія та психологія кар'єри, прикладна соціологія, технології проактивного управління, соціологія молоді.

Публікації:

 1. Біскуп В.С. Субъектность и патернализм современной молодежи в системе формирования профессиональной карьеры // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. – Алматы, 2016. - №3. – С. 100 -112.
 2. Біскуп В.С. Конструктивна роль методологування у царині соціогуманітарного знання. Психологія і суспільство. – 2017. – №1 (67). – С. 17 – 20
 3. Біскуп В.С. Кар’єра. Навчальний словник-довідник / За загальної редакцією В. М. Пічі [Н. В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2018р.- 502 с.
 4. Біскуп В.С. Соціологія молоді: прикладний аспект // Довідник для роботи з молоддю в громадах / Тернопіль, Економічна думка, 2018. С. 43 – 50
 5. Біскуп В.С. Загальна соціологія: [хрестоматія] / Відп. ред. А. В. Фурман; упоряд. В. С. Біскуп, О. С. Морщакова. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 300 с.
 6. Демків О. Б., Біскуп В.С. Нова кар’єра: індивідуальні чинники подолання прекаризації. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2019. Випуск 13. С. 3-13 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/view/10776/10940
 7. Біскуп В.С., Надвинична Т.Л. Проактивна стратегія попередження соціальних проблем. Габітус. № 16. 2020. С. 22-27. http://habitus.od.ua/journals/2020/16-2020/5.pdf Improving management decisions in urban passenger transport based on the sociological study. International Journal of Industrial Engineering and Production Research, 2020, 31(4), p. 491–498 http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/11089/1/%21IUST-v31n4p491-en.pdf
 8. Sava A., Biskup V., Petruk I., Pokotylska N., Fuhelo P. Substantiation of models for forecasting the regional social and economic rural development. Independent Journal of Management & Production. 2020. Vol 11, № 8. P. 626-639. http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1223
 9. Бугерко Я.М., Біскуп В.С. Практики інституалізації соціальної теології: співпраця вітчизняних та європейських освітніх закладів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України» (м. Київ, 18 – 20 травня 2021 року). С.283-287.
 10. Біскуп В.С., Крижановська А.В. Заходи соціальної профілактики як засіб убезпечення дітей від соціальних ризиків: досвід викладання психолого-педагогічних дисциплін. The XXI International Science Conference «Problems of practical application of innovations, methodology and experience», , Lisbon, Portugal. April 15 – 16, 2021.
E-mail: v.biskup@wunu.edu.ua

МУДРАК МАРІЯ АФАНАСІЇВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: формування розвитку творчих здібностей студентів закладів вищої освіти.

Публікації:

 1. Мудрак М.А. Тенденції в галузі підготовки вчителів для професійної творчої діяльності (1985-1991 рр. ХХ ст.) / М.А. Мудрак // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 35, том ІХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 544 с. - С. 438-445.
 2. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей студентів вищих навчальних закладів / М. А. Мудрак // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2015. – Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 530 с. - С. 408-415. (8 с.)
 3. Креативність як складова професійного становлення особистості майбутнього фахівця / М. А. Мудрак // Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (8-9 квітня 2016 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 380-382. (3 с.)
 4. Мудрак М. А. Проблема психологічного захисту особистості. Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (21-22 квітня 2017 р., м. Тернопіль). Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 379 с. - С. 203-206.
 5. Мудрак М.А. Про проблеми викладання у вищій школі // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності педагога» (26-27 квітня 2018 р., м. Тернопіль). Тернопіль: СМП «Тайп»
 6. Мудрак М.А. Investment Attraktiveness of Land Resources of Ukraine. 10th Internatijnal Conference on Advanced Computer Information Technologiec ACIT’2020. – Deggendorf, Germani, September 16-18, 2020.
 7. Коваль О.Є., Мудрак М. А. Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з інвалідністю. Protection of children's rights from a legal, pedagogical and psychological perspective. Monograph, Red. Jacek Mrozek, Oksana Homotiuk, Oksana Koval. Olsztyn 2021. Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn.С. 107-117.
E-mail: m.mudrak@wunu.edu.ua

ВАСИЛЬКІВ ОЛЕНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: компаративістика, теорія літератури, зв’язки з громадськістю

Публікації:

 1. Васильків О. В. Понятійні виміри соціально-психологічної допомоги населенню./ О. В. Васильків // Психологія і суспільство: українських теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. № 1-2 (71-72). Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2018. С. 163-170.
 2. Васильків О. В. Мовні лакуни з погляду психолінгвістики./ О.В. Васильків // Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». № 2. Книга 2. Том І (24). Київ: Гнозіс. 2019. С. 48-56.
 3. Васильків О. В. Психологічні бар’єри у взаємодії викладача й студента та шляхи їх ефективного подолання./ О.В. Васильків // Психологічні перспективи. Випуск 33. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2019. С. 79-90
 4. Васильків О. В. Психологічна природа підліткових самогубств./ О. В. Васильків // Теорія і практика сучасної психології. № 2. Т. 2. 2019. С. 98-102.
 5. Васильків О. В. Терпимість як загальнолюдська цінність і психосоціальний феномен / О. В. Васильків Психологія і суспільство: українських теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. № 2(76). Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2019. С. 108-114.
 6. Васильків О. В. Когнітивні чинники сприйняття студентами політичної реклами./ Олена Васильків, Марія Мудрак // Guarantee and Protection of Fundamental Human Rights as an Integral Element of the Integration of Ukraine in the EU: монографія. Ольштин: Польща, 2019. С. 237-248.
 7. Васильків О. Соціально-психологічний вимір політичного процесу та його особливості у молодіжному середовищі. / О. В. Васильків, М. А. Мудрак // Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-10 серпня 2019 р., м. Одеса). Одеса: ГО Південна фундація педагогіки, 2019. С. 79-82.
 8. Васильків О. Соціальна творчість як показник професійної компетентності соціального працівника / О. В. Васильків, Шандрук С. К. // Тенденції реформування правової системи України і країн світу: правові, психологічні та соціокультурні аспекти: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (5-6 листопада 2019 року, м. Тернопіль). Тернопіль: Економічна думка, 2019. С. 291-292.
 9. Furman O., Shandruk S., Gerasymova E., Panok V., Vasylkiv O., Lukashuk M. Psychological and Educational Support of Students' Self-Regulation Development. International Journal of Management. №11 (4). 2020. Рp. 326-338.
 10. Васильків О. Матеріали українськомовної періодики діаспори США щодо релігійної ситуації в Україні (середина ХХ ст.) . / Біловус Л. І., О. В. Васильків // Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру: матеріали міжнародної наукової конференції (13 жовтня 2021 р.). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В, с. 78-81.
E-mail: presa@wunu.edu.ua

ШАФРАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: технології колективно-творчого виховання, психологія впливу, психологія спорту, соціальна інклюзія.

Публікації:

 1. Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В.Організація реабілітації хворих із серцево-судинною патологією / Д.В. Козак, В.Б. Коваль, В.В. Шафранський// Вісник наукових досліджень. Тернопіль, – 2016 – (3). – С. 38–41.
 2. Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В. Реабілітаційний процес хворих із серцево-судинними захворюваннями / Д.В. Козак, В.Б. Коваль, В.В. Шафранський// Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації: Львівський медичний форум. Тези наук.-практичних. конференцій. – Львів, – 2017. – С. 153.
 3. Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В. Реабілітація хворих із серцево-судинною патологією / Д.В. Козак, В.Б. Коваль, В.В. Шафранський// Вісник наукових досліджень. Тернопіль, – 2017 – (3). – С. 63–66.
 4. Шафранський В. В., Бугерко Я. М. Креативність особистості: від творчих здібностей до продуктивної діяльності / Шафранський В. В., Бугерко Я. М. // Україна в мовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний дослід: [Мат-ли ІІІ Міжнар. н.-пр. конф.] (м.Тернопіль, 20-21 квітня 2018 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2018. – С. 340-343
 5. Шафранський В.В. Креативність як психологічне явище і його понятійна ре інтерпретація. Психологія і суспільство. 2020. №2. С. 89-97. http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40912
 6. Шафранський В.В. Предиктори розвитку творчих спроможностей майбутніх фахівців. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Харків. 2021. Вип. 64. С. 121-126.
 7. Шафранський В.В. Предиктори розвитку творчих спроможностей майбутніх фахівців. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Харків. Вип. 64. 2021.
 8. Шафранський В.В. Суть та значення сучасного паломницького туризму в системі релігійного туризму. Матеріали міжнародної наукової конференції «Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру» СГФ ЗУНУ, м. Тернопіль. 2021.
E-mail: V_Shafran@ukr.net,

ГІРНЯК ГАЛИНА СТЕПАНІВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент

Гірняк Галина Степанівна, народилася 2 серпня 1976 року в селі Вишгородок Лановецького району, Тернопільської області. У 1996 році вступила до Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на інженерно-педагогічний факультет. У 2001 році закінчила з відзнакою повний курс названого університету за спеціальні­стю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і основи підприємництва». По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення і безпеки життєдіяльності (Диплом ТЕ № 16377237). З лютого по серпень 2003 року навчалася у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя та здобула кваліфікацію електромеханік ІІІ розряду; оператор комп’ютерного набору IV розряду (Свідоцтво СЗ № 00004174). З вересня 2003 року по жовтень 2007 року працювала викладачем спецтехнології у вищому професійному училищі № 10 м. Тернополя. З листопада 2007 року по серпень 2009 року працювала заступником начальника навчального відділу у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) IV-го рівня акредитації. За сумлінне виконання службових обов’язків і високий професіоналізм нагороджена грамотою ректорату. З листопада 2008 року по листопад 2011 року навчалася в аспірантурі (з відривом від виробництва) Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). 25 травня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03 південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського захистила кандидатську дисертацію «Психологічне проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів з гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З вересня 2013 року по вересень 2018 року працювала старшим викладачем кафедри психології у виробничій сфері в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Коло наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, психолінгвістика, психологія управління, експериментальна психологія, соціологія.

Публікації:

 1. Гірняк Г. С. Соціально-психологічний моніторинг роботи судів Тернопільщини / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк, Г. С. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.
 2. Гірняк Г. С. Знаки і символи як об’єкт психологічного пізнання / Г. С. Гірняк, І. В. Домбровський // Альманах науки. – 2017. – № 8. – С. 51-57.
 3. Гірняк Г. С. Зошит-практикум з курсу «Психологія управління» для студентів спеціальності 053 «Психологія» : [методичні вказівки] / Г. С. Гірняк. – Тернопіль: ВПЦ Економічна думка, 2017. – 104 с.
 4. Гірняк Г. С. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Експериментальна психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія» : [методичні рекомендації] / Г. С. Гірняк. – Тернопіль: ВПЦ Економічна думка, 2018. – 60 с.
 5. Гірняк Г. С. Самостійна робота студентів з дисципліни «Практикум з загальної психології» : [методичні рекомендації] / Г. С. Гірняк. – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2018. – 36 с.
 6. Гірняк А.Н., Гірняк Г.С. Психологічне проектування навчально-книжкових комплексів як оргтехнологічних засобів модульно-розвивальної взаємодії. Психологія і суспільство. 2020. № 1. С. 90–103.
 7. Демків В.Г., Гірняк Г.С. Психологічні особливості та структура творчої активності майбутніх дизайнерів. Психологічний часопис. 2020. Том 6. № 1. С. 40-49. http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/812/497
 8. Yashnyk S., Kharlamenko V., Hirnyak H., Kovbasiuk A., Leshchenko I., Nosach B. Psychometric measurement of Abilities as the basis of an individual Intellectual resource of a student. International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 320-329. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_031.pdf (Scopus)
 9. Бугерко Я.М., Гірняк Г. С. Майбутнє психології: від природничої науки до сфери миследіяльності. Психологія і суспільство. 2021.№2.
 10. Гірняк А., Гірняк Г. Методологічне обґрунтування психологічних змінних емпіричного дослідження ефективності модульно-розвивальної взаємодії. Психологія і суспільство. 2021. №2. С.131-144. (1,4 др.арк. авт.)
 11. Фурман А.В., Гірняк Г.С. та ін. Система проєктування і використання електронного навчально-книжкового комплексу. 2021. Модуль 22. С. 15-38.
 12. Гірняк Г.С., Малішевська І.І. Розвиток педагогічної кваліфікації викладача в системі безперервної освіти: духовно-культурний аспект. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру : матеріали міжнар. наук. конф., м. Тернопіль, 13 жовт. 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 121–124.
 13. Гірняк Г.С., Чухрай Д.В. Психологічні особливості мотивації освітньо-професійної діяльності майбутніх психологів. Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості: матеріали міжнар. наук.-практ.конф., м. Івано-Франківськ, 23-24вер. 2021 р. Івано-Франківськ, 2021. С. 92–94.
E-mail: h.hirniak@wunu.edu.ua

МИКОЛЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат економічних наук

Коло наукових інтересів: управління в соціальній роботі, соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, опікунськими родинами.

Публікації:

 1. Миколюк С. М. Аналіз чинників впливу на ефективність управлінської діяльності в сфері соціального влаштування дітей-сиріт в Тернопільському регіоні / А. М. Алілуйко, С. М. Миколюк// Науковий вісник НЛТУ України , Серія економічна. Львів, 2017. Вип. 52. С. 183-187.
 2. Миколюк С. М. Фактори формування довіри в студентському середовищі. Габітус. 2018. Вип. 6. С. 12-16
 3. Миколюк С. М. Застосування методу аналізу ієрархій в управлінській діяльності сфери соціального влаштування дітей. Інноваційна економіка. Тернопіль: ТНЕУ. 2019. Вип. 3-4. С. 125-134.
 4. Брич В. Я., Миколюк С. М., Соціальний захист сиріт в Україні: монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 200 с., http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37769
 5. Миколюк С. М. Рівень довіри державним інституціям серед студентської молоді. Габітус. 2020. Вип. 12/1. С. 34-37., http://habitus.od.ua/journals/2020/12_2020/part_1/7.pdf
 6. Миколюк С.М. Соціальна теологія – крок до європейських цінностей. Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України» . м. Київ, травень 2021.
 7. Миколюк С.М. Трансформація системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації». м. Тернопіль, травень 2021.
 8. Миколюк С.М. Влаштування сиріт: соціальний та духовний аспекти. Міжнародна наукова конференція «Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру». м. Тернопіль, жовтень 2021.
 9. Миколюк С.М. Соціальна теологія – крок до європейських цінностей. Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України». м. Київ, травень 2021.
 10. Миколюк С.М. Трансформація системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації». м. Тернопіль, травень 2021.
 11. Миколюк С.М. Влаштування сиріт: соціальний та духовний аспекти. Міжнародна наукова конференція «Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру». м. Тернопіль, жовтень 2021.
E-mail: s.mykoliyk@wunu.edu.ua

СЕНИК АЛЛА МИХАЙЛІВНА

старший викладач кафедри психології та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологічна та соціальна практика.

Публікації:

 1. Сеник А.М. Виховання державницького ідеалу в учнівської молоді засобами проектної діяльності // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах :зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип. 46 (99). 612 с.
 2. Сеник А.М. Державник-Fast: виховання інтересу учнівської молоді до сприйняття себе з позиції «Я-державник // Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки» (16-17 листопада 2018 р., м. Одеса)
 3. Сеник А.М. Використання активних методів навчання у педагогіці вищої школи. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 6-7 лютого, 2020. Дніпро, Т.3. 2020. С. 154-157
 4. Сеник А.М. Підготовка фахівців соціальної сфери до професійної діяльності в сфері пробації. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практчної конференції (20-21 березня, 2020). Одесса : ГО «Південна фундації педагогіки». 2020. С.126-128
 5. Сеник А.М. Проблемні аспекти мехінізму відповідальності за порушення академічної доброчесності у формі академічного плагіату. Академічна доброчесність: виклики : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава10.08.-18.09.2020) Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшшава, 2020. С. 130-135
 6. Сеник А.М. Тренінг як форма інвестиції у розвиток соціального інтелекту молоді. The oretical and empiricals cientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceed in gsof the International Scientific and Practical Conference (Vol. 3), Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. &European Scientific Platform. С.77-79
 7. Сеник А.М. Кейс-технологія в освітньому процесі вищої школи. Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, (20-30 травня, 2020). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, Ч. 2. С. 22-25.
 8. Сеник А.М. Професійно-творча самореалізація здобувачів вищої освіти засобами тренінгу. "Молодь і ринок" Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка №4 (190). 2021.
 9. Сеник А.М. Соціальне значення розвитку комунікативної взаємодії між учасниками освітнього процесу закладів вищої освіти засобами тренінгу. "Соціальна робота та соціальна освіта"Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 2021.
 10. Сеник А.М. Профілактика емоційного вигорання викладачів вищої школи як нагальна потреба сьогодення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ. № 83. 2021.
 11. Сеник А.М. Соціально-психологічний аспект розвитку комунікативності здобувачів вищої освіти. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково- практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково- освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А. В.Т.” 2021. 476 с. ISBN 978-617-512-268-6
 12. Senyk, A. Developing Students’ Psychological Readiness to Make Decisions in Extreme Coaching Situations. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1). 2021. https://doi.org/10.18662/brain/12.1/172
E-mail: a.senyk@wunu.edu.ua

КОВАЛЬ ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, в. о. директора Навчально-наукового інституту комунікацій, кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: позитивна крос-культурна психотерапія, педагогічна компаративістика, педагогіка та психологія вищої школи, інноваційні освітні технології, психологічне консультування

Публікації:

 1. Коваль О.Є. Euthanasia: isit Act of Mercyor Cruel Murder? Psychologica land Legal Consideration.// Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Серія: Психологія. – № 3. – 2018. – С. 68-75. Web of Science http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2018-3-doc/2018-3-st9
 2. Коваль О.Є. Положення про Школу професійного розвитку «Акме» // / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. Тернопіль. Студія друку «Вектор». 2018.
 3. Бригадир М., Коваль О., Надвинична Т. Програма діяльності школи професійного розвитку «Акме»// Науково-практичний альманах «Акме» / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. Тернопіль. Студія друку «Вектор». 2018.
 4. Бригадир М., Коваль О., Надвинична Т. Впровадження інноваційних форм роботи в підготовці студентів школи професійного розвитку «АКМЕ»// Науково-практичний альманах «Акме» / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. Тернопіль. Студія друку «Вектор». 2018.
 5. Коваль О.Є. Проблеми вчинку евтаназії в морально- психологічному аспекті // умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національнийекономічний університет, 20-21 квітня 2018 р.]. Тернопіль: Економічна думка, 2018. С. 297-299.
 6. Коваль О., Мудрак М. А. Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з інвалідністю. Protection of children's rights from a legal, pedagogical and psychological perspective. Monograph, Red. Jacek Mrozek, Oksana Homotiuk, Oksana Koval. Olsztyn 2021. Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn.С. 107-117.
 7. Коваль О.Є. Підготовка майбутніх професійних перемовників у контексті міждисциплінарної освіти в умовах магістратури. Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль, 20 травня 2021 р.]. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С. 70-74.
 8. Коваль О.Є., Яремко О.М. Роль релігійної медіації у формуванні толерантного суспільства. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру: зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 13 жовтня 2021 р. Тернопіль. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2021. С. 197-200.

ЯРЕМКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат юридичних наук, доцент

Коло наукових інтересів: Альтернативні способи вирішення спорів, Правове регулювання перемовин, Запобігання та протидія домашньому насильству, Розвиток системи надання соціальних послуг в Україні

Публікації:

 1. Яремко О. М. Право на повагу до сімейного життя: проблеми застосування практики ЄСПЛ у справах про примусове повернення та примусове видворення за межі України. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 4. С. 94-98.
 2. Yaremko Oksana, Banakh Sergey. Incitement to suicide with social networks and the internet: problems of criminal liability in Ukraine. Advanced computer information technologies ACIT 2018. June 1-3, 2018. C. 271-275 (SCOPUS).
 3. Яремко О., Фаріон-Мельник А. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства із використанням соціальних мереж як архіважлива проблема українського суспільства. Guarantees and protection of fundamental human rights as the integral element of integration of Ukraine on the EU. Olsztyn 2019. С. 377-387.
 4. Яремко О., Мельник-Фаріон А. Правоохоронні органи: питання термінології та системи. Актуальні проблеми правознавства. 2020. № 2 (22). С. 48-52.
 5. Яремко О.М. Law on waste management: recycling batteries around the world – experience for Ukraine. Wybrane zagadnienia. Current issues of waste management. Selected issues. Copyright by Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyzszej Uzytecznosci «Dom organizatora». 2020. P. 43-57.
 6. Яремко О.М. «Cancel culture» and cyber-aggression: is sues of legalas sessment. Актуальні проблеми правознавства. № 2 (26). 2021. С. 107-116.
 7. Коваль О.Є., Яремко О.М.Роль релігійної медіації у формуванні толерантного суспільства. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру: зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 13 жовтня 2021 р. Тернопіль. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2021. С. 197-200.
 8. Яремко О.М. Професійна етика адвокатів у мережі «Інтернет»: міжнародні і національні стандарти.Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 16-17 квіт. 2021 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С. 179-182.
E-mail: o.yaremko@wunu.edu.ua

ЯЩЕНКО ЕЛЕОНОРА МИХАЙЛІВНА

доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: формування комунікативної культури особистості, теорія та методика виховання, моніторинг якості освітньої діяльності, становлення особистості майбутнього фахівця

Публікації:

 1. Ященко Е.М. Комунікативний аспект педагогічних технологій у реабілітації дітей з особливими потребами. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб.наук. праць. К.: ТОВ «Наша друкарня», 2017. Вип.13.с.455-462, https://vinps.vn.ua/wp-content/uploads/2018/06/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_13_2017.pdf
 2. Ященко Е.М. Модернізація вищої освіти в контексті Болонського процесу. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Т.1.№6. К.: Гнозис, 2018. С.63-72
 3. Ященко Е.М. Комунікативний тренінг як інноваційна форма розвитку комунікативної культури студентів в контексті освітньої діяльності. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». №4.Кн.1.Том1(83). К.: Гнозис, 2019. С. 404-413, https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29791/1/v.hladkova_AKMESTRATEG%D0%86%20TA%20AKMETEKHNOLOGII%20ROZVITKU%20PROFESSIONAL_ZMU%20VIKLADACH%20AT%20XXI%20STOLITTI.pdf
 4. Ященко Е.М., Зубик Х. Формування професійно-ціннісних орієнтацій здобувачів вищої освіти класичного університету. Інновації в освіті: перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 20 травня 2021 р.). Тернопіль: ЗУНУ. 2021. С.63-66.
 5. Ященко Е.М., Левандовська І.З. Дистанційнаосвіта в освітнійдіяльностівищоїшколи: виклики часу. Гуманітарні студії: історія та педагогіка, (1), 124–134. Тернопіль: ЗУНУ. 2021. (0,2 др.акр. - авторських)
 6. Ребуха Л.З., Ященко Е.М., Левандовська І.З. Безперервна педагогічна освіта викладачів закладів вищої освіти: кластерний підхід. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук. пр. Запоріжжя : КПУ.Вип.74. Т.3. С.86-92. (0,1 др.арк. авт.))
 7. Ященко Е.М. Аналітика сучасного проблемного контексту соціального захисту в Україні. Вітакультурний млин. ВПЦ ЗУНУ: «Університетська думка». Модуль 22. С.92-99.
E-mail: e.yashchenko@wunu.edu.ua

ЯТИЩУК АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА

старший викладач кафедри психології та соціальної роботи, кандидат психологічних наук

Коло наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, історія психології, гендерна психологія, соціальна психологія, арт-терапія та проективні методики.

Публікації:

 1. Anastasiia Yatyshchuk Psychological adaptation of the migrant children affected by the Russian-ukrainian war//Public health – social, educational and psychologigal dimensions. 2022. S.67-68.
 2. Яблонська Т., Ятищук А. Pedagogical interaction as a subject of scientific reflection of S.Balay// Socialization & Human Development : Inernational Sclientific Journal. T.1.2019.S.80-87.
 3. Ятищук А. Інтенціональність у концепції виховання Степана Балея // Степан Балей у світлі провідних філософських напрямів ХХ століття : [моногр.] / [Гончаренко О., Іваник С., Малецький В. та ін.]; за заг. ред. О.Гончаренко. Львів: ПП «Арал», 2014. С. 180–191.
 4. Ятищук А.А. Наукові погляди С.Балея у сфері психології виховання // Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія». Випуск 53. 2014. С.149–153.
 5. Ятищук А.А. Львівсько-Варшавська школа К.Твардовського та участь у ній С.Балея // Studia methodological №36. Ternopil’, 2014. С.111–120.
E-mail: silentstone.arhe@gmail.com

ПРИТУЛА ОЛЕСЯ АРСЕНІВНА

старший викладач кафедри психології та соціальної роботи, кандидат психологічних наук

Коло наукових інтересів:сімейна психотерапія, гештальт-терапія, арт-терапія, інновації у стресостійкості, тілесно-орієнтована психотерапія, психологічне здоров’я.

Публікації:

 1. Притула О. А. Багатоплановий феномен здоров’я як основний ресурс особистості. Психосоціальні ресурси особистісного та соціального розвитку в епоху глобалізації: матеріали конференції Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Тернопіль, 4-5 листоп. 2022 р.) в 2 т. Тернопіль : ЗУНУ, 2022 Т. 2. С. 99-100.
 2. Притула О. А. Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього простору під час воєнного стану. Матеріали ХІ-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Умань, 10-11 жовтня 2022 р.)
 3. Осадченко І., Притула О. Застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх соціальних працівників / педагогів та психологів: навч. посіб. для викладачів ЗВО. Умань: Візаві, 2022. 80 с.
 4. Притула О.А. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Соціально-психологічна експертиза» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 18 с.
 5. Притула О.А. Навчально-методичні матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Соціально-психологічна експертиза» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 25 с.
 6. Притула О.А. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціально-психологічна експертиза». Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 16 с.
E-mail: olesapritula01@gmail.com

КРИЖАНОВСЬКА АНЕТТА ВІКТОРІВНА

викладач кафедри психології та соціальної роботи

Коло наукових інтересів:психологія професійної діяльності, професійне зростання викладачів ЗВО, кар’єрний розвиток

Публікації:

 1. Біскуп В.С., Крижановська А.В. Заходи соціальної профілактики як засіб убезпечення дітей від соціальних ризиків: досвід викладання психолого- педагогічних дисциплін. Problems of practical application of innovations, methodology and experience : Abstracts of XXI International Scientific and Practical Conference. (Lisbon, Portugal, April 15-16, 2021). С. 118-120. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXI. https://isg-konf.com/uk/problems-of-practical-application-of- innovations-methodology-and-experience-ua/
 2. Крижановська А. Детермінанти професійного зростання викладача закладу вищої освіти. Інновації в освіті: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 листопада 2021 р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2021. С. 268-270. http://dep.wunu.edu.ua/?p=544
 3. Крижановська А., Денг Хуї. Проблема професійного зростання у структурі кар’єрного розвитку фахівця. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Психологія». № 66, 2022. С. 24-37. DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.02
 4. Крижановська А., Біскуп В. Профілактика професійного вигорання науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти. Інновації в освіті: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 20 травня 2022 р.) Тернопіль : ЗУНУ, 2022. С. 299-302. http://dep.wunu.edu.ua/?p=596
 5. Крижановська А. Ресурси стресостійкості викладачів закладів вищоїо світи. Психосоціальні ресурси особистісного та соціального розвитку в епоху глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 4-5 листопада 2022 р.) в 2 т. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. Т.1. С. 118-119. http://psr.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/1-TOM_Materiali-konferencii-1.pdf
E-mail: ann27@ukr.net

ГРІШИН ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

викладач кафедри психології та соціальної роботи


Аспіранти

Поєзднік Олександр Володимирович

аспірант другого року навчання за спеціальністю 053 - Психологія


Журавлюк Іван Миколайович

аспірант другого року навчання за спеціальністю 053 - Психологія


Дембіцька Вікторія Валеріївна

аспірант першого року навчання за спеціальністю 053 - Психологія


Крижановська Анетта Вікторівна

аспірант першого року навчання за спеціальністю 053 - Психологія