Світ теоретичної психології: від предметного поля до інструментів методологування


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

Кафедра психології та соціальної роботи

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Світ теоретичної психології: від предметного поля до інструментів методологування”

26–27 червня 2020 р., м. Тернопіль

 

ТНЕУ запрошує психологів-дослідників, методологів, науково-педагогічних працівників і молодих учених взяти участь у Міжнародній науковій конференції  на тему: “Світ теоретичної психології: від предметного поля до інструментів методологування”.

Мета конференції: методологічне обґрунтування реального стану та перспектив інноваційного збагачення чотирисегментного змісту предметного поля теоретичної психології в контексті сучасних тенденцій розвитку психологічної науки в Україні та світі.

Головні завдання:

а) проблематизувати  наявний у сьогочасному філософсько-психологічному дискурсі весь наявний теоретичний зміст як той проблемогенний матеріал, що підлягає саморефлексії психологічною наукою сутнісних визначень і феноменальних оприявнень психологічного пізнання, фундаментальних проблем психології, її методологічних принципів і підходів та категорійного ладу;

б) сконструювати  методологічну оптику постнекласичної платформи розробки теоретичної психології як інтегрального напряму розвитку сучасної психологічної науки і як метадисциплінарної організованості рефлексивного раціогуманітарного знання;

в) здійснити метатеоретичні прориви як у логіко-змістовому розширенні предметного поля теоретичної психології, так і в обґрунтуванні форм, методів, засобів та інструментів компетентного методологування у царині психологічного пізнання;

г) відрефлексувати евристичний потенціал вітакультурної методології і циклічно-вчинкового підходу як багатомодульних інтелектуальних (передусім пошуково-дослідницьких, науково-проєктних, соціально-методичних) інструментів саморефлексивного метатеоретизування як самобутньої сфери миследіяльності і мислевчинення.

Результатами конференції, крім актуалізації проблемного дискурсу постання теоретичної психології та онлайнової і живої мислекомунікації учасників, будуть:

– видання сертифікатів кожному учаснику;

– публікація тез доповідей (2 – 3 сторінки) до роботи конференції (термін подачі матеріалів до 05.05.2020 р.);

– можливість друку наукових статей (5 – 7 сторінок) у журналі “Психологія і суспільство” за результатами роботи заочного круглого столу на предмет обговорення статті А.В. Фурмана “Методологічне обґрунтування предметного поля теоретичної психології” (2019. № 3-4. С. 5-37; термін подачі матеріалів до 15.07.2020 р.);

– можливість друку наукових брошур (24 – 48 сторінок) у спецвипуску журналу “Психологія і суспільство” (термін подачі матеріалів до 31.08.2020 р.).

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Об’єкт, предмет і завдання теоретичної психології.
 2. Методологічна оптика постнекласичного ідеалу творення теоретичної психології.
 3. Взаємодоповнення метатеоретизування і рефлексивного методологування у конструюванні предметної мозаїки теоретичної психології.
 4. Вітакультурна методологія і циклічно-вчинковий підхід як багатомодульні інструменти саморефлексивного метатеоретизування.

Форма проведення конференції: очна із лонгітюдним заочним продовженням.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, російська.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО:

 1. Всі матеріали надсилати на електронні адреси: mmatvssv91@gmail.com, anatoliy_furman@yahoo.com
 2. Надіслати на електронну адресу конференції відскановану або сфотографовану квитанцію про сплату організаційного внеску.
 3. Заповнити довідку про учасника.

 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Фурман А.В._Стаття (Тези), Фурман А.В._Квитанція, Фурман А.В._Заявка).

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 2-3 або/і 5-7 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

– тематичний напрямок;

– прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний);

– вчене звання, науковий ступінь (у разі його наявності) (шрифт – курсив);

– посада, навчальний заклад або місце роботи (шрифт – курсив);

– місто, держава;

– назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний);

– текст.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 

Об’єкт, предмет, завдання теоретичної психології

(тематичний напрямок)

 

Фурман А.В.

доктор психологічних наук, професор,

завідувач кафедри психології та соціальної роботи

Тернопільського національного економічного університету

м. Тернопіль, Україна

 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ УЗАСАДНЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Текст статті

 

Список використаних джерел

 1. Методологія і психологія гуманітарного пізнання: колективна монографія. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 998 с.
 2. Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива. Психологія і суспільство. 2013. №4. С.18-36.

 

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою “Список використаних джерел” (перелік літератури подається в алфавітному порядку ) з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115].

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ЖУРНАЛІ “ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО”

Наукова стаття має структурно містити підрозділи, що виділяються напівжирним шрифтом як підзаголовки:

 1. Постановка суспільної (або наукової) проблеми.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
 4. Мета (цілі і завдання) дослідження.
 5. Авторська концепція, або авторська ідея.
 6. Методологічна оптика дослідження.
 7. Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих наукових результатів.
 8. Висновки і перспективи подальших розвідок.
 9. Література (оформлена згідно з чинними вимогами), а також транслітерація літератури латинськими літерами (references).
 10. Дві анотації (не менше дві тисячі знаків кожна) українською та англійською мовами, що відображають сутнісний зміст статті.
 11. Ключові слова до анотацій, подані двома мовами (не менше шести).
 12. Код УДК.
 13. Обов’язковою є реєстрація автора в базах ORСID та ResearcherId.

Редакція приймає наукові статті, які набрані у текстовому редакторі Word усіх версій (формати doc, rtf), кеглем 14 пт, шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали. Автор несе персональну відповідальність за правильність і достовірність пропонованого наукового матеріалу. Редакція зберігає за собою право наукового та літературного редагування. Рукописи рецензуються двома рецензентами (докторами наук з фахового профілю) і можуть повертатися автору на доопрацювання. Питання про час та дату публікації статті вирішує головний редактор видання.

Автор вказує своє ПІБ, поштову та електронну адреси, службовий і домашній телефони, посаду, науковий ступінь, вчене звання, короткі біографічні відомості про себе, в т. ч. індивідуальні авторські коди ORCID, ResearcherID та ін. До редакції надсилається один примірник тексту, в т. ч. таблиці, схеми, рисунки на окремих сторінках, електронний варіант обов’язково дублюється електронним листом. Стаття нумерується без пропусків і буквених позначень.

Приймаються публікації українською, англійською та іншими мовами країн Європейського Союзу.

ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО УЧАСНИКА:

 

Заявка

на участь у роботі

Міжнародної наукової конференції

“Світ теоретичної психології: від предметного поля до інструментів методологування”

26 – 27 червня 2020 р.

м. Тернопіль

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________________

Науковий ступінь_______________________________________________________________________________

Вчене звання___________________________________________________________________________________

Місце роботи/навчання__________________________________________________________________________

Посада________________________________________________________________________________________

Назва тез доповіді/статті ________________________________________________________________________

Тематичний напрямок __________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

Електронна пошта______________________________________________________________________________

Адреса для надсилання збірника _________________________________________________________________

 

РЕКВІЗИТИ

Для участі в науковій конференції та розміщення статті у збірнику або/і в журналі “Психологія та суспільство” потрібно сплатити кошти із розрахунку 50 грн за кожну сторінку друкованого тексту (1,5 інтервала), набраного у Microsoft Word.

Кошти за публікації перераховується на картку Приватбанку 5363 5427 1152 3499 (одержувач – Шаюк Ольга Ярославівна). У призначенні платежу доцільно вказати прізвище та ініціали автора статті.

Учасникам із зарубіжних країн за більш детальною інформацією звертатись до організаційного комітету конференції.

 

Друкований збірник тез або номер журналу надсилатиметься учасникам заходу на поштову адресу, вказану у заявці.

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Кафедра психології та соціальної роботи ТНЕУ

Поштова адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а, каб. 507, 509, 512

Сайт кафедри: http://psr.tneu.edu.ua  (+38 097 148 74 12 – Щербай Мар’яна Василівна)

Електронна пошта: mmatvssv91@gmail.com, anatoliy_furman@yahoo.com

Контактні телефони:               +38 067 712 43 32 – Ревасевич Ірина Степанівна,

+38 098 521 39 85 – Шаюк Ольга Ярославівна,

+38 097 442 75 95 – Фурман Анатолій Васильович

 

Час роботи: Пн-Пт 09:00-18:00 (крім святкових днів)

 

Оргкомітет наукової конференції