Програма 15-ї авторської наукової школи професора Анатолія В. Фурмана (10.06.2021)


П Р О Г Р А М А
П’ятнадцятої авторської наукової школи професора Анатолія В. ФУРМАНА
на тему:

«Психологія як наука і як сфера миследіяльності: сучасні тенденції розвитку»

10 червня 2021 року
Конференцзал соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ (ауд. 23)

Тернопіль
Західноукраїнський національний університет
2021

Мета – із позицій вітакультурної методології висвітлення засадничих тенденцій розвитку психології як у предметних межах природничо-наукового підходу, так і в більш широкому форматі розуміння психології як сфери миследіляьності та окремого світогляду у форматі людини, можливостей і ресурсів її психодуховного розвитку.

З а в д а н н я:

1. Аналітично виявити і рефлексивно аргументувати го­ловні тенденції розвитку психології як науки і як сфери миследіяльності, послуговуючись оптиками вітакультурного і циклічно-вчинкового методологування.

2. Обґрунтувати методологічні стратегії пізнання психоду­хов­ної дійсності в індивідуальній, груповій і масовій формах людської буттєвості.

3. Системно агрументувати тенденції і напрямки розвитку прикладної (зокрема емпіричної та експериментальної) психо­логії як практико зорієнтованої науки і як сфери миследіяльності.

4. Відрефлексувати миследіяльнісну продуктивність і культурну вагомість авторського методологічного інструмен­тарію пізнання-конструювання-творення психодуховних ор­ганізованостей людського життя (мислесхем, методологічних моделей і план-карт, категорійних матриць, парадигмально-дослідницьких карт і програм).

Об’єктом колективного методологічного опрацювання є сфера психології як ковітальний часопростір миследіяльності, мислевчинення і професійного методологування, що за умов їх ефективного (майстерного, компетентного тощо) здійснення уможливлює постання психософії як шляху до мудрості та натх­ненного особистісного життєзреалізування.

Часопростір миследіяльного упредметнення актуалізує кілька найважливіших вимірів теоретичної, методологічної і суто психологічної ро­боти наукового зібрання:

– від психології як науки до психології як сфери мисле­діяльності та окремого світогляду;

– від психології як сфери миследіяльності до психософії як мудрості мислевчинення;

– від дослідницьких стратегій у психології до форм, методів, засобів та інструментів методологування у сфері психології;

— від принципів і методів психологічного дослідження до авторських методологічних підходів і методологічних оптик (перед­усім постнекласичних і метамодерністських) пізнання психодуховної дійсності.

Оргкомітет

Гірняк Андрій Несторович –  голова, к. психол. н., доцент, в.о. завідувача кафедри психології та соціальної роботи;

Фурман Оксана Євстахіївна – заступник  голови, д. психол. н., професор, заступник головного редактора журналу «Пси­хологія і суспільство»;;

Гірняк Галина Степанівна – к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи;

Бугерко Ярослава Миколаївна – к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи;

Москаль Юрій Володимирович – випусковий редактор журналу «Пси­хологія і суспільство».

Запрошені

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович – д. е. н., професор, проректор з наукової роботи ЗУНУ;

Гомотюк Оксана Євгенівна – д. істор. н., професор, декан соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ;

Болтівець Сергій Іванович – д. психол. н., професор, голова Україн­ського товариства гіпнозу;

Шандрук Сергій Костянтинович – д. психол. н., професор, професор кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ;

кафедра психології та соціальної роботи та керівники структурних підрозділів ЗУНУ.

Порядок роботи:

10 червня 2012 року (четвер)

11:30 – 11:59  – реєстрація учасників

12:00 – 12:10 – вітальне слово проректора з наукової роботи ЗУНУ,

д.е.н., професора Задорожного З.-М.В.

12:11 – 12:20 – вітальне слово декана соціально-гуманітарного факультету,

д. істор. н., професора Гомоютюк О.Є.

12:21 – 12:30 – вітальне слово керівника реабілітаційних програм Клініки

активної терапії особливих станів, голови Українського

товариства гіпнозу, заступника головного редактора журналу

Психологія і сус­пільство», д. психол. н., професора Болтівця С.І.

12:31 – 13:15 – З а с а д н и ч а    д о п о в і д ь :

«Сучасні тенденції розвитку сфери психології в  оптиці вітакультурної методології»,

                Анатолій В. Фурман, д. психол. н., професор, професор кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ, головний редактор журналу «Пси­хологія і суспільство» (м. Тернопіль).

13:16 – 17:15 – Д о п о в і д і (з перервою на брейк-каву):

«алгоритм створення методологічної план-карти дослід­ження інноваційно-психологічного клімату організації»,

                Оксана Фурман, д. психол. н., професор, заступник головного ре­дактора журналу «Психологія і суспільство» (м. Тернопіль).

«методологічне обґрунтування категорійної матриці пізнання смисложиттєвої сфери особистості»,

                Анатолій А. Фурман, д. психол. н., доцент, декан соціально-гума­нітарного факультету ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» (м. Одеса).

«онтологічний контекст розвитку психології як науки»,

                Вадим КОМІССАРОВ, к.пед. н., директор Запорізького акаде­мічного ліцею (м. Запоріжжя).

«методологічна концепція психологічного пізнання ігрового моделювання суб’єкта в умовах соціальної невизначеності»,

                Олег ХАЙРУЛІН, к. психол. н., доцент, до­цент гуманітарного інститу­ту Національного універси­тету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ).

«методологічна модель психологічного пізнання модульно-розвивальної освітньої взаємодії»,

                Андрій ГІРНЯК, к. психол. н., доцент, в.о. завідувача кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ (м. Тернопіль).

«контури психософії вчинку толерантності»,

                Ольга ШАЮК, к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ (м. Тернопіль).

«циклічно-вчинкова динаміка духовного розвитку особистості»,

                Ярослава БУГЕРКО, к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ (м. Тернопіль).

«ідея і зміст психосоціального багатопараметричного експерименту»,

                Галина ГІРНЯК, к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ (м. Тернопіль).

«особистість психолога як фахівця психологічної служби університету»,

                Тетяна НАДВИНИЧНА, к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи, завідувачка психологічної служби ЗУНУ (м. Тернопіль).

«поняттєво-категорійне поле психологічного пізнання професійної відповідальності особистості»,

                Арсен ЛИПКА, випускник аспірантури кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ (м. Тернопіль).

«квінтесенція модульно-розвивального навчання»,

                Тамара КОЗЛОВА, заступниця директора з науково-методичної роботи ліцею №157 (м. Київ).

«етапи модульно-розвивального циклу: від здивування до самореалізації»,

                Олена СУЛЯВА, вчитель-методист ліцею №157 (м. Київ).

«взаємоспричинена ґенеза когнітивних організова­ностей я-концепції особистості»,

                Мар’яна ЛИПКА (м. Тернопіль).