Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру


Соціально-гуманітарний факультет Західноукраїнського національного університету спільно з Центром міжрелігійного та міжконфесійного діалогу «Лібертас», Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» запрошують взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру», яка відбудеться 13 жовтня 2021 року у Тернополі.

 

Соціально-гуманітарний факультет Західноукраїнського національного університету спільно центром міжрелігійного та міжконфесійного діалогу «Лібертас», Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» запрошують взяти участь у міжнародній науковій конференції «Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру», яка відбудеться 13 жовтня  2021 року у Тернополі.

Партнери заходу: Католицький університет в Ружомберку (Словаччина), Вища школа управління й адміністрування (Польща).

Робочі мови: українська, польська, словацька, англійська.

Спілкування відбудеться онлайн та офлайн  із використанням платформи Zoom. Ідентифікатори й коди доступу будуть надіслані усім учасникам персонально на електронні скриньки.

Напрями роботи:

 • міжрелігійний діалог у соціокультурному вимірі;
 • видатні постаті міжрелігійного діалогу;
 • проблеми релігійної ідентичності: витоки і сьогодення;
 • внесок релігійних конфесій у збереження духовно-культурної спадщини;
 • вплив міжрелігійного діалогу на вирішення воєнних конфліктів і суспільних проблем у ХХІ ст;
 • релігійна етика та бізнес: реалії та перспективи;
 • роль духовенства у міжрелігійному діалозі;
 • участь політиків, бізнесменів, діячів науки та культури в міжрелігійному діалозі;
 • міжконфесійні та міжцерковні відносини у контексті світового християнства;
 • релігійна толерантність як імператив сучасності;
 • соціальна складова діяльності релігійних організацій;
 • паломницький туризм як тренд доби постмодернізму;
 • міжрелігійний діалог чи діалог культур: погляд із ХХІ століття.

 

Для участі необхідно до 1 жовтня 2021 року надіслати на ел. адресу: natalia.lishchynska@gmail.comsnijana16.03@gmail.com:

1) електронний варіант заявки;

2) електронний варіант доповіді;

3) рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання (для осіб, які не є кандидатами наук).

У темі потрібно зазначити «Конференція», документи подавати окремими файлами (заявка, тези, рецензія),  у назві файлу вказати прізвище та ім’я учасника \ латиницею, наприклад:

 1. Ivanov_Ivan_zaiavka.rtf,
 2. Ivanov_Ivan_tezy.rtf,
 3. Ivanov_Ivan_recenziia.pdf або Ivanov_Ivan_recenziia.jpg

 

Матеріали роботи будуть опубліковані у збірнику доповідей її учасників за рахунок приймаючої сторони (ЗУНУ). Участь у науковому заході буде підтверджено іменним сертифікатом.

ВЗІРЕЦЬ ЗАЯВКИ

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________

Науковий ступінь _______________________________________________

Вчене звання ___________________________________________________

Посада ________________________________________________________

Місце роботи/навчання     ___________________________________________

Курс (рік навчання в аспірантурі) __________________________________

Тема доповіді ___________________________________________________

Тематичний напрям ______________________________________________

Відомості про наукового керівника:

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада, назва ВНЗ _____________________

Координати для контакту:

Індекс _________ Адреса ____________________________________________

Тел.: __________________________________________________________

Ел. адреса_________________________________________

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Звертаємо увагу на те, що доповідь повинна містити результати ґрунтовного наукового дослідження, оформлені за такими  вимогами:

 • обсяг – до 5 сторінок  (форматі сторінки А4 (297х210 мм)), орієнтація книжкова;
 • поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • посилання беруться у квадратні дужки;
 • список використаної літератури зазначається в кінці тексту без повторів (наприклад, [2, 35], де 2 – номер джерела, а 35 – номер сторінки);
 • перший рядок – універсальний десятковий класифікатор (вирівнювання за лівим краєм);
 • другий рядок – (шрифт жирний, вирівнювання за правим краєм) прізвище та ініціали;
 • третій рядок – (шрифт курсив, вирівнювання за првим краєм) науковий ступінь, вчене звання, посада/курс навчання та навчальний заклад (подвійний абзац);
 • наступний абзац – (великі літери, шрифт жирний, вирівнювання по центру) назва доповіді;
 • текст доповіді;
 • у кінці тексту доповіді – (великі літери, шрифт жирний, вирівняний по центру) література;
 • файл має бути збережений із розширенням *.rtf

 

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати або відхиляти матеріали, оформлені з порушенням зазначених вище вимог.

Dear Colleagues!

Faculty of Social Sciences and Humanities of Western Ukrainian National University, Center of Interreligious and Interconfessional Dialog “Libbertas”, Donetsk National University named after Vasyl Stus and National University “Poltava Polytechnic named after Yurii Kondratiuk” invite you to take part in the International Scientific Conference “INTERRELIGIOUS DIALOGUE AND ITS INFLUENCE ON SOCIETY, POLITICS, BUSINESS AND CULTURE” on October/13/2021 in Ternopil.

Partners of the Conference: Catholic University of Ružomberоk (Slovakia), The High School of Management and Administration in Opole (Poland).

Languages of the Сonference: Ukrainian, Polish, Slovak, English.

The Conference will be held off-line and on-line in Zoom. Meeting ID and Passcode will be sent to every participant on e-mail.

Guidelines of the Conference:

 • Interreligious dialogue in socio-cultural dimension.
 • Outstanding figures of interreligious dialogue.
 • Problems of religious identity: origins and the present time.
 • Contribution of religious denominations to preservation of the spiritual and cultural heritage.
 • Influence of interreligious dialogue on solving of military conflicts and social problems in the 21th century.
 • Religious ethics and business: realities and prospects.
 • Role of the clergy in the interreligious dialogue.
 • Participation of politicians, businessmen, scientists and cultural professionals in interreligious dialogue.
 • Interconfessional and interchurch relations in the context of the world Christianity.
 • Religious tolerance as the imperative of modernity.
 • Social component of activities of religious organizations.
 • Pilgrimage tourism as a trend of Post-Modern age.
 • Interreligious dialogue or dialogue of cultures: view from the 21th century.

In order to participate in the conference you should sent on e-mail natalia.lishchynska@gmail.com, (Наталя Мирославівна),  snijana16.03@gmail.com (Сніжана): till 1 October 2021:

—        an electronic version of the application form,

—        an electronic version of the report,

—        the scientific supervisor’s opinion (for postgraduate students).

Please, write “Conference” in a subject of your e-mail and send your attachments into separate files (application form, abstracts, review) and title them as shown below:

 1. Ivanov_Ivan_application.rtf,
 2. Ivanov_Ivan_report.rtf,
 3. Ivanov_Ivan_opinion.pdf or

Ivanov_Ivan_opinion.jpg

 

The materials of the Conference will be published in symposium. Each participant will be awarded a special certificate in recognition of participation in the Conference.

AN APPLICATOIN FORM

Name_____________________________________________­­­­­­­­­­­­­­____________

Surname_______________________________________________________

Place of work / study _____________________________________________

Position / academic title_______________________________________________

The course (a year of postgraduate studying) ___________________________

Theme of the report ________________________________________________

Section ________________________________________________________

 

Information about the scientific supervisor:

Name _________________________________________________________

Surname _______________________________________________________

Position, scientific degree  __________________________________________

 

Contacts:

Postal code ____________________ Address  ____________________________

Tel.: ___________________________

E-mail _____________________________________

REQUIREMENTS FOR THE REPORTS

 • Volume – 5 pages in A4 format page (297*210 mm), orientation – portrait;
 • Margins: top, bottom, right, left – 20 mm;
 • Font – Times New Roman, pins – 14, line spacing – 1.5, Style – Normal;
 • References should be made in square brackets; list of references is noted at the end of the text without repetitions (eg. [2, 35]: 2 – is a number of the source and 35 – is a number of the page);
 • First line –name and surname of the author (font bold italics, aligned on the right side);
 • Second line –scientific degree, position / year of the study and university (italic type, the way to the right, then double paragraph);
 • Next paragraph – theme of the report (all lowercase bold font, centered);
 • Text of the report;
 • At the end of the text of the report – REFERENCES (all lowercase bold font, centered).
 • The file extension *.rtf is needed.

Editorial board keeps the right to edit, shorten or reject the author’s materials which do not correspond to the requirements.

 

Szanowni Państwo!

Wydział Społeczno-Humanitarny Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu wspólnie z Centrum dialogu międzyreligijnego i międzykonfesyjnego „Libertas”, Doneckim Uniwersytetem Narodowym imienia Wasyla Stusa oraz Uniwersytetem Narodowym „Politechnika Połtawska imienia Jurija Kondratiuka”, serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej „DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY I JEGO WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO, POLITYKĘ, BIZNES, KULTURĘ”, która odbędzie się 13 października 2021 r. w Tarnopolu.

 Partnerzy Conferencji: Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (Polska).

Języki robocze konferencji: ukraiński, polski, słowacki, angielski.

Konferencja odbędzie się off-line i on-line na platformie Zoom. ID spotkania i hasło zostanie przysłane każdemu uczestnikowi przez e-mail.

Kierunki tematyczne konferencji:

 • Dialog międzyreligijny w wymiarze socjalno-kulturalnym .
 • Postaci wybitne dialogu międzyreligijnego.
 • Problemy identyczności religijnej: początki i nowoczesność.
 • Wkład konfesji religijnych w uchronienie spadku duchowno-kulturowego.
 • Wpływ dialogu międzyreligijnego na rozstrzygnięcie wojennych konfliktów i problemów społecznych w XXI wieku.
 • Etyka religijna i biznes: realia i perspektywy.
 • Rola duchowieństwa w dialogu międzyreligijnym.
 • Udział polityków, biznesmenów, naukowców, działaczy kultury w dialogu międzyreligijnym.
 • Stosunki między konfesjami i między kościołami w kontekście chrześcijaństwa światowego.
 • Tolerancja religijna jako imperatyw nowoczesności.
 • Socjalna składowa działalności organizacji religijnych.
 • Turystyka pielgrzymia jako trend wieku postmodernizmu.
 • Dialog międzyreligijny czy międzykulturowy: pogląd z XXI wieku.

Dla zgłoszenia udziału w konferencji do 1 października 2021roku prosimy o wysłanie pod adres elektroniczny natalia.lishchynska@gmail.com, (Наталя Мирославівна),  snijana16.03@gmail.com (Сніжана).:

1) podanej niżej wypełnionej formy rejestracyjnej;

2) tekstu referatu w wersji elektronicznej;

3) recenzji promotora (dla doktorantów).

 

Prosimy o wysłanie dokumentów w oddzielnych plikach (forma rejestracyjna, tekst referatu, recenzja). W okienku poczty elektronicznej potrzebno wpisać temat „Konferencja”. W nazwie pliku powinno być imię i nazwisko uczestnika, jak podano w przykładach niżej:

 1. Ivanov_Ivan_rejestracja.rtf,
 2. Ivanov_Ivan_referat.rtf,
 3. Ivanov_Ivan_recenzja.pdf lub Ivanov_Ivan_recenzja.jpg

 

Planowane jest wydanie tomu pokonferencyjnego. Udział w konferencji każdego uczestnika zostanie potwierdzony certyfikatem.

 

FORMA REJESTRACYJNA

 

Imię, nazwisko ________________________________________________

Stopień naukowy ______________________________________________

Tytuł naukowy ________________________________________________

Stanowisko ___________________________________________________

Miejsce pracy/nauczania _________________________________________

Rok studiów (rok studiów doktoranckich) ___________________________

Temat referatu _________________________________________________

Kierunek tematyczny____________________________________________

Promotor:

Imię, nazwisko ________________________________________________

Stopień i tytuł naukowy, stanowisko, nazwa uczelni ___________________

 

Kontakty osobiste:

Indeks pocztowy:  __________ Adres: ______________________________

_____________________________________________________________

Nr tel: _________________________

E-mail: ___________________________________________

UWAGI OGÓLNE DO PUUBLIKACJI MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

Tekst referatu powinien być zorganizowany według wymaganych parametrów:

 • zakres – do 4 stron, format strony А4 (297х210 mm), orientacja – pionowa;
 • marginesy: górny, dolny, lewy, prawy – 20 mm;
 • czcionka – Times New Roman, rozmiar czcionki – 14, interlinia – 1,5 wiersza, styl – Normal;
 • odwołania w nawiasach kwadratowych (na przykład [2, 35]: 2 – nr pracy cytowanej w bibliografii, 35 – nr strony z pracy cytowanej). Bibliografię rozmieścić w końcu tekstu referatu;
 • pierwszy wiersz – Uniwersalny Klasyfikator Dziesiątkowy – wyrównać do lewej;
 • drugi wiersz – imię, nazwisko pogrubić, wyrównać do prawej;
 • trzeci wiersz – stopień i tytuł naukowy, stanowisko/rok studiów, uczelnia – zastosować kursywę, wyrównać do prawej;
 • jeden interwał niżej – temat referatu – pogrubić, wyśrodkować, stosować kapitałki;
 • jeden interwał niżej – tekst referatu (wyjustowany);
 • jeden wiersz niżej od tekstu referatu – BIBLIOGRAFIA – stosować kapitałki, pogrubić, wyśrodkować; spis prac cytowanych (wyjustowany);
 • tekst powinien być zapisany w *.rtf.

 

Redakcja zostawia za sobą prawo skrótu i redagowania materiałów autorskich. Pracy, nie odpowiadające wymogom, nie będą rekomendowane do druku.

https://www.wunu.edu.ua/news/20637-zaproshuyemo-vzjati-uchast-u-mzhnarodnj-naukovj-konferencyi-mzhrelgjnij-dalog-ta-jogo-vpliv-na-susplstvo-poltiku-bznes-kulturu.html?fbclid=IwAR0m7nu8dcf2VciiB8zJCWtmwZ0wllarK8J19NT1xHVmt49AodnvJZaUb6k